top of page

מהדוד אהליאב יפת, ראשל"צ

הבטחה לברק.

  • אזכור את ברק – ביישן וצנוע

ובחיוך מלא חן – סודותיו הצניע

בן לאב עמל, לאם חרוצה – ולבנות אח ורע.

בן כפר-הנגיד על דשא גדלת,

בירק הפרדס, ואדמה פלחת.

  • אזכור אותך ברק, איך הדשא הרווית, והעצים השקית,

ומתחתם – את גופך הצנום בתרגילים חישלת.

לקראת הצו בבוא העת, ליחידה בה בחרת לשרת.

  • אזכור את ברק - במדים בחופשה ביישן וצנוע

בחיוכו מלוא החן סודותיו הוא מצניע,

אך בהתפעלות יגלה לאביו, כי גבול סבל הגוף

מה רחוק הוא, ולאן יגיע,

ולשאלה היכן אתה בני? ומעשיך מה?

עונה הבן באותו חיוך: אבי ובאם תדע?

תועלת – תועלת תצמח לך מה?

  • תזכרו את ברק – ביישן וצנוע,

שבחיוך מלא חן, באותו בוקר, את סודו הצניע,

ורק זאת אמר: אשוב אליכם בעוד ימים מספר,

נשק לאם, לאב, ולאחיותיו, ולאחר מכן שטח בקשותיו:

את בגדי הכינו, ושמרו חסכונותי,

כי בבוא מועד – אגשים חלומותי.

  • נזכור זה העלם – הביישן והצנוע,

חיוכו כבה ונשמתו הצניע,

בשרות האומה למשימה נקרא,

ונפל בנר ראשון חנוכה תשמ"ה (18.12.84 )

וכמכבי בן-חשמונאי – סמל לדורות,

נקשר ברק בשרשרת האבות!

ואשמע קריאתך ממעמקי קבר:

התחזקו הורי, התחזקו ואותי זכרו,

זכרו הורי, זכרו – חזקו והתחזקו,

למען את בנכם – זכור תזכרו!!

רשימת מכתבים
bottom of page