top of page

טלי בואנוס איירס

28.1.1985

משפחה יקרה.

דף ועט, לעולם לא יצליחו לומר לכם את מה שאני מרגישה עכשיו.

דף ועט, לעולם לא יצליחו להסביר את מה שברק היה בשבילי, ובכל זאת.

דף ועט, זה מה שיש כאן, כדי לגשר על אלפי ק"מ ולהגיע אליכם. וכל המראות היפים ופלאי הטבע שיצאתי לחפש מתגמדים מול חבר אחד שהלך לי.

קשה לי להתמודד עם הבשורה הנוראה הזאת ולמצוא מילים מנחמות. נשארתי כאן, כואבת את כאבי – כאבכם, רואה תמונות של רגעים יפים שלא יחזרו עוד, זיכרונות מימים של ביחד.

ברק –פצע עמוק בלב וצרור זיכרונות.

זה מה שהשאיר האיש הנהדר הזה.

היו חזקים!

אתכם תמיד

טלי.

רשימת מכתבים
bottom of page