top of page

עמר בר-לב מפקד היחידה

דברים במלאת שנה לנפילתו של ברק שרעבי ז"ל.

לפני מעט יותר משנה היה ברק ילדכם בת-שבע ומאיר חייל בצוות יורם, חייל אהוד, חייל אהוב, אך אלמוני ליחידה כולה, היום, הוא סמל עבורנו.

סמל לשנה קשה שעברה עלינו, על כולנו, סמל למאבקים בהם עמדנו וסמל למאבקים הגדולים עוד יותר העומדים בשערינו, סמל לאתגרים אשר נוכל להם.

חלפה שנה מאז עמדנו כאן חבריך הלוחמים על קברך ברק. היתה זו שנה ארוכה, שנה כאובה לכולנו, ארועים ומאורעות אשר החלו באותו ליל חורף קר וקשה עדיין לא נסתיימו, ולרובנו כאן כנראה שלא יסתיימו לעולם. המציאות כפי שהיתה קודם לכן לא תשוב עוד, לא לנו ולמשפחתך הגדולה ברק.

השארת אותנו לבד, השארת לנו את צוואתך והיא כבדה מאוד. את חלקה הגשמי נבצע, זאת אני מבטיח לך, זאת אני מבטיח לכם בת-שבע, מאיר איילת ורויטל. את חלקה הרוחני נישא עמנו לכל אשר נלך, זו אמונתנו והיא כוחנו.

המאבק קשה מאוד, אמונתך – אמונתנו, תאיר לנו את הדרך.

יהיה זכרך ברוך

רשימת מכתבים
bottom of page