top of page

טובי – דברים בהלוויה

צוות, כל צוות, מתאפיין במערכות יחסים מורכבות בין אנשיו, ישנם כאלה שהיחסים עימם מתחילים ומסתיימים במישור המעשי של ענייני הצוות ותו-לא.

יש כאלה שהם חבריך הקרובים ואיתם נוהג אתה לחלק את בעיותיך במישור האישי שהוא מעבר לתחום הצבאי גרידא.

וישנו היחיד או השניים לכל היותר שאותם אתה פשוט אוהב, אוהב אהבת אמת, גם אם לא תמיד אתה נמנה על ידידיהם הקרובים.

ברק השתייך לזן המיוחד הזה שלא רבים זוכים להימנות עליו. הוא היה מה שאנחנו נוהגים לכנות בשפתנו – "גבר", גבר, על כל המשמעות העמוקה הכרוכה במושג אחרי 3 שנים של התחככות אינסופית האחד במשנהו ותנאי לחץ שגרתיים.

ודומה שכל ניסיון לפרש מילה זו במושגים יומיומיים רגילים לא יצלח להתקרב למלוא כוונתנו באומרנו זאת.

ברק היה בחור שקט שהצליח להקרין אופי עצמאי ומגובש מבלי שהיה צריך כמעט להיעזר במלים ואהבה אליו נמהלה, אפוא, בהרבה מנות של כבוד והערכה. אני מביט, תוך כדי כתיבה בתמונתו ואני יודע שלעולם לא הצליח לבטא את אשר אני ואנחנו חשים כלפיו כי תחושה אי-אפשר למדוד במלים ומלים ממילא לא היו מעולם החלק החזק שלו.

על-כן, אני חב אולי, התנצלות לאלו שלא הכירוהו מקרוב ואשר לא יזכו להבין לעולם איזו מין דמות הוא היה.

להוריו של ברק ולאחיותיו אין לנו ניחומים שכן מי כמונו יודעים איזו אבידה גדולה היא זו שאינה ניתנת לתיקון, אבל רוצים אנו שידעו אל-נכון שעומד מאחריהם צוות שלם שאהב את ברק אהבת אמת ואשר רוצה בכל מאודו לסייע בכל צורה שהיא למשפחה שגידלה וטיפחה אדם נפלא כזה.

יהיה זכרו ברוך!

רשימת מכתבים
bottom of page